Burāšanas Klubs 360 | Statūti
4748
page-template-default,page,page-id-4748,page-child,parent-pageid-4715,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0

Statūti

Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā

2015.gada 18.jūnijā

ar Nr._ 40008028460

Burāšanas Klubs 360

Statūti

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

 

1.1. Biedrības nosaukums ir “Burāšanas Klubs 360” (turpmāk tekstā – Klubs).

 

2.nodaļa. Kluba mērķi un uzdevumi.

 

2.1. Kluba mērķis ir veicināt burāšanas sporta un dzīvesveida attīstību un nodrošināt tam nepieciešamos apstākļus Kluba teritorijā.

2.2. Mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi:

2.2.1. organizēt burāšanas un veselīgas atpūtas pasākumus;

2.2.2. labiekārtot un apsaimniekot mērķu sasniegšanai nepieciešamo infrastruktūru;

2.2.3. veikt saimniecisko darbību likumdošanā noteiktajos ietvaros;

2.2.4. sadarboties ar Latvijas un ārvalstu radniecīgām organizācijām;

2.2.5. aizstāvēt savu Biedru likumīgās tiesības un intereses.

 

3.nodaļa. Kluba darbības termiņš.

 

3.1. Klubs ir nodibināts uz nenoteiktu laiku.

 

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Klubā, izstāšanās un izslēgšana.

 

4.1. Klubā var iestāties jebkura rīcībspējīga persona, kas

4.1.1. atzīst Kluba mērķus, uzdevumus un šos statūtus;

4.1.2. piedalās praktiskās aktivitātēs – diskusijās, sapulcēs, talkās un citos Kluba pasākumos.

4.2. Personai, kas vēlas iestāties Klubā, jāiesniedz Valdei parakstīts iesniegums, jāiesūta fotogrāfija digitālā formā un jāveic kopsapulces apstiprinātie maksājumi.

4.3.  Kluba Valde pieņem lēmumu par personas iekļaušanu Kluba biedru Kandidātos,  informē par šādu lēmumu Kluba biedrus, turpmāk nodrošina Kandidātu ar informāciju par Kluba aktivitātēm,  seko Kandidāta aktivitātei Kluba pasākumos.

4.4. Lēmumu vai atteikumu par Kandidāta kļūšanu par Kluba Biedru Valde var pieņemt ne agrāk  kā pusgada un ne vēlāk kā gada laikā kopš Biedra Kandidāta statusa iegūšanas.

4.5. Ja Valde nolemj Kandidātu neuzņemt par Kluba Biedru, Kopsapulcē tas var apstrīdēt Valdes lēmumu.

4.6. Kopsapulces atteikuma gadījumā persona var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā gadu pēc atteikuma.

4.7. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Kluba, rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.8. Biedru var izslēgt no Kluba ar Valdes lēmumu, ja:

4.8.1. biedrs vairāk kā divus mēnešus kavē maksājumus;

4.8.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.8.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.8.4. biedrs veic darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

 

4.9. Lēmumu par Kluba biedra izslēgšanu pieņem Valde. Lēmums par Biedra izslēgšanu no Kluba un šā lēmuma motivācija jāpaziņo uz Biedra norādīto e-pasta adresi piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.  Biedram ir tiesības apstrīdēt savu izslēgšanu Kopsapulcē.

4.10. Iestāšanās un biedra naudas netiek atmaksātas pie izstāšanās vai izslēgšanas no Kluba, ne arī  Biedru Kandidātiem, ja tie netiek uzņemti par Kluba biedriem.  Izstāšanās vai izslēgšana no Kluba neatbrīvo no parādu saistībām pret Klubu, ja tādas ir radušās.

 

5.nodaļa. Biedru un Kandidātu tiesības un pienākumi.

5.1. Kluba Biedriem un Kandidātiem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Kluba pārvaldē,

5.1.2. saņemt informāciju par Kluba darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Kluba institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Kluba organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Kluba darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4. tikai balsstiesīgiem Biedriem ir tiesības vēlēt un tikt ievēlētiem valdē;

5.1.5. piedalīties komisiju darbībā;

5.1.6. piedalīties biedru Kopsapulcē un ierosināt jautājumus Kopsapulces izskatīšanai, būt klāt Valdes sēdēs, iepazīties ar tās pieņemtajiem lēmumiem. Balsošanas tiesības Kopsapulcē;

5.1.7. Valdes noteiktajā kārtībā izmantot Kluba infrastruktūru un mantu, lietot Kluba simboliku.

 

5.2. Kluba Biedru un Kandidātu pienākumi:

5.2.1. ievērot Kluba Statūtus un pildīt biedru Kopsapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. tikai Biedriem – maksāt Biedra naudu Kopsapulces noteiktajā apmērā par pirmo pusgadu līdz 15. martam, par otro pusgadu – līdz 30.septembrim;

5.2.3. ar savu līdzdarbību atbalstīt Kluba mērķa un uzdevumu realizēšanu, aizstāvēt Kluba un tā Biedru intereses, rūpēties par Kluba infrastruktūras saglabāšanu un finansu disciplīnu.

5.2.4. Ievērot pieklājības normas savstarpējās attiecībās.

5.2.5. Pēc nepieciešamības atjaunot savu kontaktinformāciju, nosūtot Valdei informāciju par e-pasta adreses un telefona numura izmaiņām.

 

5.3. Saistības Biedram vai Kandidātam var noteikt ar Biedru Kopsapulces vai Valdes lēmumu. Nosakot saistības, kas atšķiras no citu Biedru un Kandidātu saistībām, ir nepieciešama šā Biedra piekrišana.

6.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

6.1. Kopsapulce ir augstākā Kluba lēmējinstitūcija, tā ir tiesīga pieņemt lēmumus jebkuros ar Klubu saistītos jautājumos.

6.2. Kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Kluba biedri un Kandidāti. Biedri uz rakstiska pilnvaras pamatojuma var piedalīties ar pārstāvja starpniecību. Pilnvarai nav jābūt notariāli apstiprinātai.

6.3. Kārtējā biedru Kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.

6.4. Ārkārtas Biedru sapulce var tikt sasaukta pēc Valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Kluba biedru vai par tās sasaukšanu nolemj Valdes biedru vairākums, norādot sasaukšanas iemeslu.

6.5. Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram Biedram un Kandidātam rakstisku uzaicinājumu uz biedra norādīto e-pasta adresi vai mobilo telefonu, un ievietojot informāciju Kluba mājas lapā.

6.6. Kopsapulcei ir kvorums attiecībā uz Statūtu grozījumiem, ja sapulcē piedalās vairāk kā puse no Kluba biedriem. Par citiem jautājumiem kvorumu sastāda vismaz 20 balsstiesīgi Kluba biedri.

6.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, ne ātrāk par divām, bet ne ilgāk par piecām nedēļām tiek sasaukta atkārtota Biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo Biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi Biedri.

6.8. Kopsapulces lēmumi par statūtu grozījumiem, Biedru naudu, Kluba darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no kopsapulcē pārstāvētajiem Biedriem.

 

7.nodaļa. Izpildinstitūcija.

 7.1. Kluba izpildinstitūcija ir Valde, tā ir izveidota, lai vadītu Kluba ikdienas darbību un īstenotu Kopsapulces pieņemtos lēmumus.

7.2. Valdi ievēl uz diviem gadiem. Valdes locekļi var tikt pārvēlēti. Valde no valdes locekļu vidus ievēl amatpersonas.

7.3. Valde sastāv no četriem valdes locekļiem – Prezidenta (Valdes priekšsēdētāja) un 3 valdes locekļiem. Kluba Statūtos noteiktās kompetences ietvaros Prezidents (Valdes priekšsēdētājs) pārstāv Klubu atsevišķi, bet valdes locekļi kopā ar vienu valdes locekli.

7.4. Valdes pienākums ir izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru Kopsapulces kompetencē.

7.5. Prezidents ir Kluba galvenā amatpersona, vada Valdi un darbojas saskaņā ar Kopsapulces un Valdes lēmumiem, Valdes tiesībām un pienākumiem, rīkojas savas kompetences ietvaros.

7.6. Prezidenta pienākumi un tiesības:

7.6.1. sasauc un vada kārtējās Valdes un nepieciešamības gadījumā arī ārkārtas sēdes, vada Valdes darbību;

7.6.2. bez īpašas pilnvaras pārstāv Klubu attiecībās ar trešajām personām;

7.6.3. slēdz līgumus Kluba vārdā, pieņem darbā un atbrīvo darbiniekus;

7.6.4. atver un slēdz kontus bankās;

7.6.5. bez īpašas saskaņošanas rīkojas ar Kluba naudas līdzekļiem un materiālajām vērtībām līdz 700 EUR  vērtībā, bet no 700 EUR vērtībā – saskaņā ar Valdes sapulces lēmumu;

7.6.6. Prezidentam ir pirmā paraksta tiesības visos lietvedības un finansu dokumentos;

7.6.7. tiesības ārkārtējos un neatliekamos gadījumos vienpersoniski pieņemt lēmumus un rīkoties Kluba vārdā, informējot par to Valdi ar e-pastu 3 dienu laikā, nākošajā Valdes sēdē fiksējot darbības valdes protokolā.

 

8.nodaļa. Revīzijas institūcija.

8.1. Kluba kopsapulce saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijai ievēl revidentu vai revīzijas komisiju.

8.2. Revidents vai revīzijas komisija tiek ievēlēti uz diviem gadiem.  Lēmumus revīzijas komisija pieņem ar balsu vairākumu.

8.3. Revidents vai revīzijas komisija pārbauda saimniecisko un finansiālo darbību, un sagatavo atzinumu par revīzijas rezultātiem, kas tiek iesniegts biedru sapulcei.

8.4. Valdes locekļiem ir pienākums sniegt revīzijas institūcijai visas revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas un dokumentus.

 

 

9.nodaļa. Īpašums un saimnieciskā darbība

 9.1. Kluba finansu līdzekļus veido:

9.1.1. biedru iestāšanās maksas un biedru naudas;

9.1.2. fizisko un juridisko personu ziedojumi, dotācijas un dāvinājumu, iemaksas vai novēlējumi no labdarības un citiem fondiem;

9.1.3. ienākumi no uzņēmējdarbības un citas saimnieciskās darbības;

9.1.4. citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti likumā.

 

9.2. Kluba patstāvīgā rīcībā ir naudas līdzekļi un materiālās vērtības, kas nepieciešami darbības veikšanai. Kluba īpašums, ienākumi un visi citi aktīvi tiek aizsargāti saskaņā ar likumdošanu.

9.3. Biedriem piederošie īpašumi var tikt izmantoti Kluba mērķiem un uzdevumiem tikai ar īpašnieka piekrišanu.

9.4. Klubs atbild par savām saistībām tikai sava īpašuma apjomā;

9.5. Klubs nav atbildīgs par savu biedru un valsts saistībām ar parādiem, tāpat kā tie nav atbildīgi par Kluba saistībām un parādiem.

9.6. Lai Klubs varētu veikt izvirzītos uzdevumus un sasniegt šajos Statūtos paredzētos mērķus, tai likumdošanā noteiktajā kārtībā ir tiesības:

9.6.1. iegūt vai īrēt kustamo un nekustamo īpašumu;

9.6.2. veikt uzņēmējdarbību un citu saimniecisko darbību, dibināt uzņēmējsabiedrības, iegādāties daļas vai akcijas uzņēmējsabiedrības likumā noteiktajā kārtībā.

9.7. Kluba saimnieciskās darbības un citas darbības rezultātā iegūtie līdzekļi tiek izlietoti sekojoši:

9.7.1. Kopsapulces noteiktajos fondos, kas nodrošina Kluba darbību;

9.7.2. nodokļu maksājumiem saskaņā ar likumdošanu;

9.7.3. darbības mērķu un uzdevumu finansiālai nodrošināšanai.

 

9.8. Kluba finansiālais gads sakrīt ar kalendāro gadu.

9.9. Kluba darbības rezultātā gūtā peļņa netiks sadalīta Kluba biedriem, tomēr tas neliedz jebkurai personai izmaksāt samērīgu atlīdzību par darbu, kas veikts Kluba labā un sekmējot tās mērķu sasniegšanu.

 

Biedru pilnvarots pārstāvis:

Kluba 360 Valdes priekšsēdētājs Māris Birzulis

 

Statūti apstiprināti biedru kopsapulcē Rīgā, 2015.gada 4.jūnijā

Sadarbībā ar